Auteursarchief: admin

Burgerforum Duurzaamheidsinitiatieven. Een oplossing voor het democratische tekort van de Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven

Nelly Wisse en Eveline Neele

In februari 2013 maakten organisaties uit de pluimveesector, de kippenvlees-verwerkende industrie en supermarkten afspraken over de productie van kippenvlees. De duurzame ‘Kip van Morgen’ zou het regulier geproduceerde kippenvlees in het basisassortiment van supermarkten in 2020 volledig gaan vervangen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) kwam echter tot de conclusie dat de consument niet bereid was om meer te betalen voor de ogenschijnlijk beperkte verbeteringen op het gebied van dierenwelzijn en milieu. De Kip van Morgen was volgens ACM een onaanvaardbare beperking van de concurrentie. Het initiatief kwam daardoor niet tot stand. De Kip van Morgen laat zien dat er een spanningsveld bestaat tussen de ontwikkeling van duurzaamheidsinitiatieven en het mededingingsrecht. De ACM verbiedt initiatieven die de economische toets niet kunnen doorstaan, terwijl deze gezien de gewenste ontwikkeling naar een meer duurzame samenleving niet verboden zouden moeten worden. 

De huidige regering zag dit spanningsveld als aanleiding om op 9 juli 2019 de Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven in te dienen bij de Tweede Kamer. Op basis van dit wetsvoorstel kunnen ondernemingen die een duurzaamheidsinitiatief ontwikkelen de minister verzoeken de gemaakte afspraken te vertalen in regelgeving. De minister moet vervolgens afwegen of het stellen van regels het algemeen belang dient. Wanneer dit volgens de minister het geval is,  wordt een algemene maatregel van bestuur – mogelijk verder uitgewerkt in een ministeriële regeling – opgesteld. Hierdoor wordt het duurzaamheidsinitiatief regelgeving en valt het buiten de reikwijdte van het mededingingsrecht, waardoor het bovenstaande spanningsveld wordt opgelost. 

Lees verder

‘Regeerakkoord vergeet EU bij voorstellen mededingingsrecht’

Prof. Anna Gerbrandy schreef voor NRC een column over het mededingingsrecht en het regeerakkoord:

De nieuwe regering wil meer aandacht voor niet-economische belangen in het mededingingsrecht, zo blijkt uit het regeerakkoord. Ze houdt echter weinig rekening met het EU-mededingingsrecht. Ten eerste wil de nieuwe regering dat het mededingingsrecht aandacht heeft voor de ‘machtsbalans’ in de eerstelijnszorg. Zij stelt voor “dat het mededingingstoezicht daar rekening mee houdt” wanneer “samenwerking in het belang van patiënten gefrustreerd wordt door (toepassing) van mededingingsregels”. Dan “is aanpassing van (de toepassing van) deze regels aangewezen”. Ook in de land- en tuinbouwsector moet het mededingingsrecht tegenwicht bieden aan “ongelijke machtsverhoudingen”. Daarom wordt “de mededingingswet (…) aangepast” en “samenwerking (…) expliciet toegestaan”. Verder moet het mededingingsrecht in algemene zin meer ruimte geven aan gezamenlijke duurzaamheidsinitiatieven van ondernemingen: “We onderzoeken of en hoe de mededingingswetgeving kan worden aangepast als deze samenwerking met het oog op duurzaamheid, tussen bedrijven en in ketens, in de weg staat.”

Lees verder op NRC.nl.